london fashion anglicky second hand

Odstoupení od smlouvy v rámci 14 dní

VIZ.OBCHODNÍ PODMÍNKY-ODSOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář ke stažení:

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy  VZOR

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, nebo jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

 

Internetový obchod:

www.eshop.london-fashion

Společnost:

LNDFashion

Se sídlem:

Na Pomezí 22, 301 00 Plzeň

IČO:

49784609

E-mailová adresa:

londonfashion@seznam.cz

Telefonní číslo:

770 121 146


 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:     Datum objednání                                 Datum obdržení

  • Číslo objednávky:
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:
  • Peněžní prostředky požaduji vrátit na účet číslo:

 

V                                                            Dne 

 

 

______________________________________

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (1petracermakova@seznam.cz,LNDFashion  Na Pomezí 22,Plzeń ) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2.Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží : odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
V Plzni, dne 1.1.2021