london fashion anglicky second hand

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Petra Čermáková

Ke Kališti 3/368

Plzen-Radice  32200

Provozovna:

LNDFashion

se sídlem Na pomezí 22

301 00 Plzeň-Karlov

identifikační číslo: 49784609

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7940

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové eshop.london-fashion.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LNDFashion, se sídlem Na pomezí 22, identifikační číslo: 49784609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Pzni, oddíl C, vložka 7940 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese:

https://eshop.london-fashion.cz  eshop.london-fashion.cz

(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.london-fashion.cz   Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 

1.2 Zákazník při objednávání bezvýhradně souhlasí s dodacími a platebními podmínkami prodávajícího. Objednávka kupujícího se může prodávajícímu předkládat poštou, elektronickou poštou nebo formulářem na internetových stránkách prodávajícího. Objednávky budou akceptované pouze tehdy, pokud kupující uvede veškeré prodávajícím požadované údaje.

1.3 Obě smluvní strany se zavazují k realizaci optimální obchodní spolupráce a vzájemné ohleduplnosti. Obzvlášť se zavazují, že se vyhnou jakémukoliv chování, které by poškozovalo obchodní zájmy druhého smluvního partnera.


2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva

je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2.2. Dodavatel/prodávající

LNDFashion  ič 49684609   dič CZ 7351082024  se sídlem Na Pomezí 22,Plzeň,30100     Česká Republika, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3. Kupující

zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.4. Kupující - spotřebitel

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.5. Kupující - který není spotřebitel,

je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2.6. Kupní smlouva

objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.7. Momentem uzavření kupní smlouvy

je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


3. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb, výhrada vlastnického práva

3.1. Prodávající

si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny, které jsou prodávajícím uváděny v českých korunách a Eurech, a které jsou platné pouze pro privátní osoby, jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. V případě, že v průběhu výroby objednaného zboží dojde před expedicí k navýšení vstupních nákladů a nová cena nebudete kupujícím akceptována, jsme oprávněni jednostranně odstoupit od uzavřené objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce a nebo cena bude vyšší v závislosti na požadavky kupujícího, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Do akceptace změny kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu objednané zboží dodat, příp. začít s jeho výrobou. Prodávající je plátcem DPH .

3.2. Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

je řešeno samostatným bodem.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Do zaplacení požadované zálohy, není prodávající povinen dodat objednané zboží, příp. začít s jeho výrobou (po tuto dobu se také prodlužuje sjednaná lhůta k dodání objednaného zboží). Vyjímkou je platba kartou,nebo na dobírku.V případě registrovaných zákazníků a po předchozí osobní či telefonické domluvě může prodávající v okamžiku sjednávání objednávky požadovat zaplacení zálohy ve výši 30 % (do doby řádného připsání požadované zálohy na účet prodávajícího není prodávající povinen objednané zboží zhotovovat) a po zhotovení objednané věci, může požadovat doplacení sjednané ceny a to předem. Do řádného doplacení kupní ceny není prodávající povinen objednané zboží dodat (po dobu nesplnění povinnosti kupujícího není prodávající v prodlení). Není-li této domluvy, je oprávněn požadovat zaplacení zálohy až 100% a to před dodávkou objednaného zboží. Tato volba náleží pouze prodávajícímu.

Kupujícímu, který je registrovaným zákazníkem, může být poskytnuta sleva na dodané zboží, jejíž výše bude kupujícímu sdělena bezprostředně poté, co dosáhne cenového limitu za odebrané zboží, které si stanoví prodávající. O dosažené slevě a její výši bude kupující bezprostředně informován prodávajícím na jím registrovaný email. Tato sleva bude kupujícímu přiznána při dalším nákupu a nebo bude odečtena z aktuální objednávky. Slevy se již nevztahují na již zlevněné zboží (např. akční ceny). V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Druhou možností je platba v hotovosti,nebo kartou při předání předmětu plnění, avšak pouze tehdy, je-li tato možnost prodávajícím a kupujícím dohodnuta při sjednání objednávky.

Způsoby plateb: platby na účet prodávajícího č.269731957/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň na základě prodávajícím vystavené faktury ,která bude kupujícímu zaslána emailem současně s potvrzením objednávky, když součástí dodávaného zbožím bude i řádně vystavený daňový doklad, který již bude potvrzen prodávajícím)

platba v hotovosti při převzetí zboží (primárně bude požadována platba předem a platba v hotovosti při převzetí zboží bude možná pouze tehdy,dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k této dohodě)

Vysvětlení pojmu: - platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby (při prvonákupu bude tato varianta jako jediná možná), po dokončení objednávky Vám budou na Vámi zadaný email zaslány podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celá objednávka Vám přijde elektronickou poštou. Podmínkou řádné a úplné objednávky je zadání emailu kupujícího. V případě požadavku prodávajícího při druhé a následující objednávce v podobě složení zálohy, bude zaslána na email kupujícího vystavená zálohová faktura (např. v emailu, kterým Vám budeme potvrzovat přijetí Vaší objednávky). V tomto případě je potřeba uvést číslo zálohové faktury jako variabilní symbol (event. číslo objednávky), abychom byli schopni identifikovat Vaši platbu. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

3.4. Dodací podmínky

3.4.1. Dodávky předmětu plnění

budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 až 15. pracovních dnů ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Vyžaduje-li objednané zboží úpravy dle požadavku kupujícího nebo se bude jednat o výrobek na míru, bude termín dodání smluvními stranami sjednán individuálně po zaslání objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající vždy na náklady kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu)

3.4.2. Rozvoz zboží

zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Těmi mohou být: Doručení prostřednictvím přepravní společnosti  nebo prodávajícím určené přepravní společnosti - náklady na dopravu nejsou součástí kupní ceny a budou kupujícímu sděleny při sjednávání objednávky včetně všech poplatků a příp. zákonné sazby PPL platné v době objednávky u přepravce.

 

Osobní odběr - neúčtujeme žádný poplatek za dopravu.

Upozornění: Osobní odběr se uskutečňuje v sídle prodávajícího pouze po předchozí domluvě s prodávajícím a po zhotovení objednaného zboží. Vtakovém případě, bude termín předání dohodnut individuálně s kupujícím prostřednictvím emailu a nebo telefonicky.

3.5. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem dodávaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího.

3.6. V případě individuálních požadavků a rozměrnějšího zboží (příp. většího počtu kusů), bude cena za přepravu zboží řešena individuálně s kupujícím.


4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Storno objednávky ze strany kupujícího

kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, které je v době učinění objednávky skladem a nevyžaduje úpravy dle požadavku kupujícího a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupit nelze od objednávky, kterou bylo objednáno zboží na míru nebo na jeho zhotovení je na základě individuálního požadavku kupujícího. Stornovat objednávku lze pouze emailem londonfashion@seznam.cz

4.2. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

-zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Za zboží nebo jeho součásti, které se v průběhu přepravy poškodí z důvodu neodborného zabalení kupujícím nebo vinou přepravní společnosti či pošty, neodpovídáme a nejsme ani povinni vzniklou škodu nahradit. Při navrácení zaměněného,použitého nebo poškozeného zboží si vyhrazujeme naše právo na náhradu vzniklé škody započíst oproti naší povinnosti vrátit zaplacenou kupní cenu.

-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (zejména pak zboží vyrobené na míru nebo dle individuálních požadavků kupujícího).

-při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

-při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považovánavýměna zboží, běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

-odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího (kupujícího) zpět.

4.3. Storno objednávky ze strany prodávajícího

prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího na jím poskytnutý email za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


5. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

5.1. Kupující

je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky . V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

5.2. Není-li kupující spotřebitel,

je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví záznam o poškození včetně řádného zdokumentování a tento neprodleně, nejpozději do sedmi (7) dní doručí prodávajícímu poštovní zásilkou. V případě, že poškození bylo způsobeno prodávajícím je tento povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

5.3. Spotřebitel by ve vlastním zájmu

měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

5.4. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

5.4.1. Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvyZáruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji výrobce.
5.4.2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvyNejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží . Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
5.4.3. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Opravu reklamové věci zajistí LNDFashion.cz jako prodávající.

Zákazníci mají povinnost zaslat reklamované zboží na své náklady na adresu: LNDFashion Na Pomezí 22,Plzen. Nebudou-li kupujícím uhrazeny náklady na dopravu, není prodávající povinen od dopravce převzít reklamované zboží (v takovém případě se na kupujícím učiněnou reklamaci hledí tak, jako by nebyla vůbec učiněna). > V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.Prodávající tímto kupujícího výslovně upozorňuje na možnost mírné odchylky týkající se kvality, velikosti a barvy, které se mohou u řemeslně zhotovovaných produktů vyskytnout a nemohou být důvodem na podání reklamace. Všechny rozměrové údaje a vyobrazení uvedené na www stránkách mají pouze informativní a orientační charakter. Vlivem ruční práce může docházet k mírným odchylkám týkajících se designu.

5.5. Za újmy na zdraví osob, případně za újmy na majetku a zboží, které budou způsobeny neodborným zacházením nebo zneužíváním či nedbalostí neodpovídáme.


6. Ochrana osobních dat

 

 

6.1.

Server london-fashon.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.


7. Závěrečná ujednání

7.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit bez udání důvodu bez dodržení lhůty na provedení změny.

7.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jako i všechny právní vztahy existující mezi smluvními stranami podléhají právnímu řádu státu, ve kterém má prodávající své sídlo, příp. místo podnikání.

7.3 Pokud by se některé ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek stalo neúčinné nebo již je neúčinné, tak se tato neúčinnost nebude dotýkat účinnosti ostatních ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek. Namísto neúčinného ujednání bude právně aplikovatelné takové ustanovení, které se svojí ekonomickou podstatou nejblíže přibližuje znění neúčinného ustanovení.